Renda Básica Incondicional
Iniciativa Cidadá Europea
Introducir Rendas Básicas Incondicionais en toda a UE